24 juni 2016 | Ondernemersfonds Utrecht

Frequentie bestuursvergadering

Het OfU bestuur zal haar vergaderfrequentie terugschroeven van 10 keer per jaar naar 8 keer per jaar. Dat komt ruwweg neer op eens per 6 weken, rekening houdend met een kort zomerreces. Het terugbrengen van de frequentie wordt mogelijk doordat een groot deel van het proces van aanvraag naar beoordeling en toekenning inmiddels gedigitaliseerd is. Alleen aanvragen die om wat voor reden dan ook extra aandacht van het bestuur vragen, worden nog in de vergadering behandeld.

Professionalisering

Het OfU bestuur behandelt in 2016 tot nu toe gemiddeld 8.9 aanvragen per week. Al deze aanvragen worden inhoudelijk gecontroleerd. Via onze digitale projectadministratie krijgen de individuele bestuursleden inzage in de details van de aanvraag en geven ze ieder een eigen oordeel. Als de aanvraag akkoord is bevonden, wordt deze vervolgens  digitaal ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Wanneer er echter discussie ontstaat over de aanvraag wordt de aanvraag geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering en wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld door de fondsmanager.

De automatisering van het aanvraag-toekenningsproces heeft ervoor gezorgd dat de grootte van de uitvoeringsorganisatie de afgelopen twee jaar min of meer op het zelfde peil is gebleven en dat het OfU bestuur nog steeds onbezoldigd haar werk kan doen, ondanks de fors toegenomen stroom van aanvragen. Het zorgt er ook voor dat het fondsmanagement zich meer en meer kan bezighouden met verbinden, adviseren en faciliteren en is slechts één van de maatregelen die worden genomen in de verdere professionalisering van het fonds.