Ontwikkelingsvisie kantorenpark Rijnsweerd

Trekkingsgebied 7: Rijnsweerd, Aankleding en uitstraling gebied, Advies, onderzoek en ondersteuning, Marketing en promotie

Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) en de gemeente Utrecht hebben gezamenlijk een toekomstambitie geformuleerd voor kantorenpark Rijnsweerd. De ambitie vormt een perspectief op Rijnsweerd als het werkgebied van de toekomst en maakt duidelijk dat Rijnsweerd bijzondere kanskaarten heeft, die nu nog niet ingezet worden. SKR droeg bij aan de ontwikkeling van het ambitiedocument vanuit het Ondernemersfonds.

Interactief

Het Ambitiedocument is het resultaat van een interactief proces waarin de SKR – bestaande uit eigenaren en huurders – en de Gemeente Utrecht nauw hebben samengewerkt met belangrijke stakeholders uit Rijnsweerd. In het ambitiedocument gaan de SKR en Gemeente Utrecht op zoek naar aanknopingspunten om Rijnsweerd door te ontwikkelen en gereed te maken voor de uitdagingen van de nieuwe economie.

Gebiedsateliers

In de eerste helft van 2017 zijn er verschillende gebiedsateliers geweest om de potentie van Rijnsweerd bloot te leggen en de toekomstwaarde van het gebied te duiden. In die ateliers is samengewerkt met eigenaren, gebruikers, huurders, gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, de Provincie Utrecht en Stichting Utrecht Science Park. Een grotere groep stakeholders is tijdens een inspiratiesessie in maart betrokken, o.a. Park Bloeyendael, ATV Stadion en omwonenden.

Kansen

Er is gekeken naar de fysieke kansen die het gebied biedt en naar de kansen vanuit de innovatie-economie. Vanuit die nieuwe economie is onder andere gebleken dat start-ups zich graag willen vestigen in het gebied, juist vanwege de aanwezigheid van corporates. Deze grote bedrijven zien start-ups als toegevoegde waarde in het gebied.

Conclusie van de analyses en gesprekken is dat maar weinig werkgebieden zich qua ligging kunnen meten met Rijnsweerd en het gebied uitstekende kansen heeft om als werkgebied in de innovatie-economie door te ontwikkelen.

Ontwikkelprincipes

Om op korte en lange termijn te kunnen (blijven) sturen op de ambitie voor Rijnsweerd zijn de eerder geformuleerde kansen en opgaven voor het gebied vertaald naar vier ontwikkelprincipes die uitspraak doen over de wijze waarop én de bril waarmee het gebied ontwikkeld en getransformeerd zou moeten worden. We vatten de ambitie voor Rijnsweerd samen in de volgende vier ontwikkelprincipes:

  • Netwerk – bouwen aan een innovatie-economie met een krachtig netwerk van bedrijfsleven, overheid en instituten.
  • Verbinden – vernieuwing van het verkeerssysteem met een fijnmazig netwerk van loop- en fietsverbindingen, frequent OV en slimme parkeeroplossingen
  • Ontmoeting – creëren van een fysiek hart en interactieve openbare ruimtes van hoge verblijfskwaliteit
  • Mix – verdichting van Rijnsweerd naar een meer diverse mix van werken, wonen en ontmoeten

Lees hier het volledige ambitiedocument

OKR / SKR
Annemarie van de Beek
http://www.kantorenparkrijnsweerd.nl
skr@ondernemerssecretariaat.nl

Vergelijkbare projecten